Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af den pædagogiske læreplan 2021
 • Arbejdet med den pædagogiske læreplan

  Hvad siger loven?

  Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

  Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

  Vi har haft særligt fokus på at flytte institution. Vi er flyttet fra en Stor gammel Villa til en nybygget institution. Der blandt andet er bygget ud fra vores tænkning om, at være en bevægelsesinstitution. Derfor har vi i vores pædagogiske grundlag, sat særlig fokus på forældresamarbejdet, og temaet krop, sanser og bevægelse, fordi vi er en bevægelsesinstitution.

  Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

  Hver gruppe holder stuemøde hver måned. På stuemøderne planlægges de pædagogiske aktiviteter, ud fra hvad der er behov for i den givne børnegruppe. Der udvælges hver måned en særlig aktivitet som beskrives og evalueres på næste stuemøde. Der bruges et evalueringsskema som vi selv har lavet. Det er lagt ind som billede på den sidste side. Vi har nogle gange fælles temaer og andre gange er det stuevis. Vi laver ikke et årshjul i forhold til aktiviteter, kun med de overordnede temaer, fordi vi til en hver tid vil kunne følge børnegruppen i det de bliver fanget af. Vi er opmærksomme på at børnene kommer igennem alle temaerne i de pædagogiske læreplaner, på forskellige måder gennem deres tid på Slottet. Temaerne differentieres efter børnenes alder.

  Arbejdet med og omkring de overordnede beskrivelser i læreplaner foregår på personalemøderne Her gennemgår vi det skrevne for at se, hvor der skal justeres og om vi lever op til det vi siger vi gør.

  Det er vigtigt for os at børnenes stemme er med i det vi laver. Derfor bruger vi de stunder hvor vi er samlet, enten når vi spiser eller hvis der holdes en samling til at lytte på, hvad børnene er optagede af. Vi spørger ind til hvad de kunne tænke sig – nogle gange er der frit valg andre gange har vi nogle valgmuligheder. Det giver børnene et overblik over, hvad der er muligt.

  Vi dokumenterer ofte via billeder eller små filmklip på vores lukkede Facebookgruppe. Vi inviterer til forældrekaffe med små teaterstykker eller sange/sanglege.

  De aktiviteter der hver måned bliver evalueret og sat særlig fokus på, bliver samlet i en fælles mappe, til brug for refleksion til næste gang vi skal have aktiviteten eller til inspiration for andre.

 • Evaluering og dokumentation af elementer i den pædagogiske læreplan

  Hvad siger loven?

  Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pæda­gogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Evalueringen skal offentliggøres.

  Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.

  Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dag­til­buddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børne­perspektivet og arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden side eksempelvis:

  • Børnegruppens trivsel og læring
  • Børn i udsatte positioners trivsel og læring
  • Tosprogede børns trivsel og læring
  • Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Udvalgte evalueringer

  Når vi flytter institution og kommer i nye omgivelser/rammer, skaber det en oplagt mulighed for at kigge på arbejdsgange og rutiner.

  Et særligt nedslag i den proces har været, hvordan vi modtager nye børn og forældre i vores vuggestue. Vi har altid tænkt, at vi var meget informative og imødekommende i vores praksis. Vi har også fået positive tilbagemeldinger, indtil vi flyttede. Vi kan ikke helt forklare hvad der skete, idet vi selv mente vi gjorde som vi ”plejede”. Vi fik to gange i træk meldinger fra forældre, der ikke oplevede de havde tid nok til at stille de spørgsmål de havde og de var bange for at tage tid fra pædagogerne når de kom med deres børn, fordi der var andre børn. Det gjorde at de forståeligt, var utrygge ved at aflevere deres børn.

  Vi er glade for at de gav os en tilbagemelding, så vi kunne reflektere over praksis. Vi ønsker at alle forældre skal være trygge ved at aflevere deres barn, derfor besluttede vi i januar 21, at vi fremadrettet vil ændre praksis. Nu inviteres nye forældre og barn i vuggestuen efter lukketid, inden de begynder i vuggestuen. Vi giver os god tid til, at de kan se hele institutionen, barnet får lov at erfare stuen første gang uden andre børn. Vi har forberedt alt hvad vi vil fortælle og forældrene får det efterfølgende på skrift, vi giver os god tid til at svare på alle de spørgsmål, der naturligt kommer, når man som forældre skal aflevere sit barn et fremmed sted. Vi har indtil videre fået meget positive tilbagemeldinger på denne form for modtagelse, men vi følger udviklingen tæt, for at se om der skal foretages øvrige justeringer.

  Ligeledes har vi på personale og stuemøde, haft fokus på om ”vi gør det vi siger vi gør”. Vi er en bevægelsesinstitution med et kropsligt børnesyn.

  Vores mål er, at krop, sanser og bevægelse ikke er en særskilt aktivitet, men at alle temaer og aktiviteter tager afsæt i kroppens måde at sanse og kommunikere med verden på. Vores tidligere fysiske rammer, har ikke givet os en optimal mulighed for, at efterleve dette mål som vi gerne ville. 

  Det har vi nu mulighed for i vores ny institution, som er tænkt ud fra, at børn er kropslige, og har brug for at opleve deres krop i bevægelse, både ved tilrettelagte og strukturerede aktiviteter, men også ved uhindret leg. 

 • Inddragelse af forældrebestyrelsen

  Hvad siger loven?

  Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

  Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

  Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

  Vi har drøftet ovenstående evaluering med vores forældrebestyrelse, men vi har i år grundet Corona, ikke haft dem med på personalemøde, da disse møder ikke har været en mulighed på grund af restriktioner. Evalueringerne er i det hele taget et resultat og opsummering af vigtige spot på vores stuemøder.

 • Det fremadrettede arbejde

  Hvad siger loven?

  En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske personale.

  Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

  Vi er ikke i mål, vi kan altid blive bedre, men vi ser rigtig mange nye pædagogiske tiltag, hvor det sanselige og kropslige ikke er omdrejningspunktet, men mere en naturlig del af den planlagte aktivitet. Eksempel, når vi med vuggestuebørnene, har projekter om dyr. Her er formålet, at skabe kendskab til dyrene og deres lyde, men bevægelsen og sansningen kommer ind, når vi leger de forskellige dyr ude i livssalen. Når vi synger, har vi fagter og instrumenter og meget gerne dans med, fordi vi tror på, at børn lærer med kroppen først.

Siden er sidst opdateret 14. juli 2021